jme: PHY Power control for new chip
[jme.git] / jme.h
2011-02-12 Guo-Fu Tsengjme: PHY Power control for new chip
2011-02-12 Guo-Fu Tsengjme: Extract main and sub chip revision
2010-10-18 Guo-Fu Tsengjme: Advance version number
2010-09-30 Joe Perchesdrivers/net/jme: Use pr_<level>
2010-08-03 Guo-Fu Tseng[jme] Protect vlgrp structure by pause RX actions.
2010-08-03 Guo-Fu TsengImport jme 1.0.6 source
2010-08-03 Guo-Fu TsengImport jme 1.0.5 source jme-1.0.5
2010-08-03 Guo-Fu TsengImport jme 1.0.4 source jme-1.0.4
2010-08-03 Guo-Fu TsengImport jme 1.0.3 source jme-1.0.3
2010-08-03 Guo-Fu TsengImport jme 1.0.2 source jme-1.0.2
2010-08-03 Guo-Fu TsengImport jme 1.0 source jme-1.0
2010-08-03 Guo-Fu TsengImport jme 0.9e source jme-0.9e
2010-08-03 Guo-Fu TsengImport jme 0.9d source jme-0.9d
2010-08-03 Guo-Fu TsengImport jme 0.9c source jme-0.9c
2010-08-03 Guo-Fu TsengImport jme 0.9b source jme-0.9b
2010-08-03 Guo-Fu TsengImport jme 0.9a source jme-0.9a
2010-08-03 Guo-Fu TsengImport jme 0.9 source jme-0.9
2010-08-03 Guo-Fu TsengImport jme 0.8 source jme-0.8
2010-08-03 Guo-Fu TsengImport jme 0.7 source jme-0.7
2010-08-03 Guo-Fu TsengImport jme 0.6 source jme-0.6
2010-08-03 Guo-Fu TsengImport jme 0.5 source jme-0.5
2010-08-03 Guo-Fu TsengImport jme 0.4 source jme-0.4
2010-08-03 Guo-Fu TsengImport jme 0.3 source jme-0.3
2010-08-03 Guo-Fu TsengImport jme 0.2 source jme-0.2
2010-08-03 Guo-Fu TsengImport jme 0.1 source jme-0.1