Import jme 1.0.5 source jme-1.0.5
authorGuo-Fu Tseng <cooldavid@cooldavid.org>
Tue, 3 Aug 2010 09:19:56 +0000 (17:19 +0800)
committerGuo-Fu Tseng <cooldavid@cooldavid.org>
Tue, 3 Aug 2010 09:19:56 +0000 (17:19 +0800)
jme.c
jme.h

diff --git a/jme.c b/jme.c
index 4da81a3602dc21d72b8b81c4de5c34488394f16d..e7068c7cd627c0374ed900387471885794a99aae 100644 (file)
--- a/jme.c
+++ b/jme.c
@@ -322,20 +322,6 @@ jme_stop_irq(struct jme_adapter *jme)
        jwrite32f(jme, JME_IENC, INTR_ENABLE);
 }
 
-static inline void
-jme_enable_shadow(struct jme_adapter *jme)
-{
-       jwrite32(jme,
-                JME_SHBA_LO,
-                ((u32)jme->shadow_dma & ~((u32)0x1F)) | SHBA_POSTEN);
-}
-
-static inline void
-jme_disable_shadow(struct jme_adapter *jme)
-{
-       jwrite32(jme, JME_SHBA_LO, 0x0);
-}
-
 static u32
 jme_linkstat_from_phy(struct jme_adapter *jme)
 {
@@ -522,12 +508,8 @@ jme_setup_tx_resources(struct jme_adapter *jme)
                                   &(txring->dmaalloc),
                                   GFP_ATOMIC);
 
-       if (!txring->alloc) {
-               txring->desc = NULL;
-               txring->dmaalloc = 0;
-               txring->dma = 0;
-               return -ENOMEM;
-       }
+       if (!txring->alloc)
+               goto err_set_null;
 
        /*
         * 16 Bytes align
@@ -539,6 +521,11 @@ jme_setup_tx_resources(struct jme_adapter *jme)
        atomic_set(&txring->next_to_clean, 0);
        atomic_set(&txring->nr_free, jme->tx_ring_size);
 
+       txring->bufinf          = kmalloc(sizeof(struct jme_buffer_info) *
+                                       jme->tx_ring_size, GFP_ATOMIC);
+       if (unlikely(!(txring->bufinf)))
+               goto err_free_txring;
+
        /*
         * Initialize Transmit Descriptors
         */
@@ -547,6 +534,20 @@ jme_setup_tx_resources(struct jme_adapter *jme)
                sizeof(struct jme_buffer_info) * jme->tx_ring_size);
 
        return 0;
+
+err_free_txring:
+       dma_free_coherent(&(jme->pdev->dev),
+                         TX_RING_ALLOC_SIZE(jme->tx_ring_size),
+                         txring->alloc,
+                         txring->dmaalloc);
+
+err_set_null:
+       txring->desc = NULL;
+       txring->dmaalloc = 0;
+       txring->dma = 0;
+       txring->bufinf = NULL;
+
+       return -ENOMEM;
 }
 
 static void
@@ -554,19 +555,22 @@ jme_free_tx_resources(struct jme_adapter *jme)
 {
        int i;
        struct jme_ring *txring = &(jme->txring[0]);
-       struct jme_buffer_info *txbi = txring->bufinf;
+       struct jme_buffer_info *txbi;
 
        if (txring->alloc) {
-               for (i = 0 ; i < jme->tx_ring_size ; ++i) {
-                       txbi = txring->bufinf + i;
-                       if (txbi->skb) {
-                               dev_kfree_skb(txbi->skb);
-                               txbi->skb = NULL;
+               if (txring->bufinf) {
+                       for (i = 0 ; i < jme->tx_ring_size ; ++i) {
+                               txbi = txring->bufinf + i;
+                               if (txbi->skb) {
+                                       dev_kfree_skb(txbi->skb);
+                                       txbi->skb = NULL;
+                               }
+                               txbi->mapping           = 0;
+                               txbi->len               = 0;
+                               txbi->nr_desc           = 0;
+                               txbi->start_xmit        = 0;
                        }
-                       txbi->mapping           = 0;
-                       txbi->len               = 0;
-                       txbi->nr_desc           = 0;
-                       txbi->start_xmit        = 0;
+                       kfree(txring->bufinf);
                }
 
                dma_free_coherent(&(jme->pdev->dev),
@@ -578,11 +582,11 @@ jme_free_tx_resources(struct jme_adapter *jme)
                txring->desc            = NULL;
                txring->dmaalloc        = 0;
                txring->dma             = 0;
+               txring->bufinf          = NULL;
        }
        txring->next_to_use     = 0;
        atomic_set(&txring->next_to_clean, 0);
        atomic_set(&txring->nr_free, 0);
-
 }
 
 static inline void
@@ -653,7 +657,7 @@ jme_disable_tx_engine(struct jme_adapter *jme)
 static void
 jme_set_clean_rxdesc(struct jme_adapter *jme, int i)
 {
-       struct jme_ring *rxring = jme->rxring;
+       struct jme_ring *rxring = &(jme->rxring[0]);
        register struct rxdesc *rxdesc = rxring->desc;
        struct jme_buffer_info *rxbi = rxring->bufinf;
        rxdesc += i;
@@ -720,8 +724,11 @@ jme_free_rx_resources(struct jme_adapter *jme)
        struct jme_ring *rxring = &(jme->rxring[0]);
 
        if (rxring->alloc) {
-               for (i = 0 ; i < jme->rx_ring_size ; ++i)
-                       jme_free_rx_buf(jme, i);
+               if (rxring->bufinf) {
+                       for (i = 0 ; i < jme->rx_ring_size ; ++i)
+                               jme_free_rx_buf(jme, i);
+                       kfree(rxring->bufinf);
+               }
 
                dma_free_coherent(&(jme->pdev->dev),
                                  RX_RING_ALLOC_SIZE(jme->rx_ring_size),
@@ -731,6 +738,7 @@ jme_free_rx_resources(struct jme_adapter *jme)
                rxring->desc     = NULL;
                rxring->dmaalloc = 0;
                rxring->dma      = 0;
+               rxring->bufinf   = NULL;
        }
        rxring->next_to_use   = 0;
        atomic_set(&rxring->next_to_clean, 0);
@@ -746,12 +754,8 @@ jme_setup_rx_resources(struct jme_adapter *jme)
                                   RX_RING_ALLOC_SIZE(jme->rx_ring_size),
                                   &(rxring->dmaalloc),
                                   GFP_ATOMIC);
-       if (!rxring->alloc) {
-               rxring->desc = NULL;
-               rxring->dmaalloc = 0;
-               rxring->dma = 0;
-               return -ENOMEM;
-       }
+       if (!rxring->alloc)
+               goto err_set_null;
 
        /*
         * 16 Bytes align
@@ -762,9 +766,16 @@ jme_setup_rx_resources(struct jme_adapter *jme)
        rxring->next_to_use     = 0;
        atomic_set(&rxring->next_to_clean, 0);
 
+       rxring->bufinf          = kmalloc(sizeof(struct jme_buffer_info) *
+                                       jme->rx_ring_size, GFP_ATOMIC);
+       if (unlikely(!(rxring->bufinf)))
+               goto err_free_rxring;
+
        /*
         * Initiallize Receive Descriptors
         */
+       memset(rxring->bufinf, 0,
+               sizeof(struct jme_buffer_info) * jme->rx_ring_size);
        for (i = 0 ; i < jme->rx_ring_size ; ++i) {
                if (unlikely(jme_make_new_rx_buf(jme, i))) {
                        jme_free_rx_resources(jme);
@@ -775,6 +786,19 @@ jme_setup_rx_resources(struct jme_adapter *jme)
        }
 
        return 0;
+
+err_free_rxring:
+       dma_free_coherent(&(jme->pdev->dev),
+                         RX_RING_ALLOC_SIZE(jme->rx_ring_size),
+                         rxring->alloc,
+                         rxring->dmaalloc);
+err_set_null:
+       rxring->desc = NULL;
+       rxring->dmaalloc = 0;
+       rxring->dma = 0;
+       rxring->bufinf = NULL;
+
+       return -ENOMEM;
 }
 
 static inline void
@@ -790,9 +814,9 @@ jme_enable_rx_engine(struct jme_adapter *jme)
        /*
         * Setup RX DMA Bass Address
         */
-       jwrite32(jme, JME_RXDBA_LO, (__u64)jme->rxring[0].dma & 0xFFFFFFFFUL);
+       jwrite32(jme, JME_RXDBA_LO, (__u64)(jme->rxring[0].dma) & 0xFFFFFFFFUL);
        jwrite32(jme, JME_RXDBA_HI, (__u64)(jme->rxring[0].dma) >> 32);
-       jwrite32(jme, JME_RXNDA, (__u64)jme->rxring[0].dma & 0xFFFFFFFFUL);
+       jwrite32(jme, JME_RXNDA, (__u64)(jme->rxring[0].dma) & 0xFFFFFFFFUL);
 
        /*
         * Setup RX Descriptor Count
@@ -856,27 +880,27 @@ jme_rxsum_ok(struct jme_adapter *jme, u16 flags)
        if (!(flags & (RXWBFLAG_TCPON | RXWBFLAG_UDPON | RXWBFLAG_IPV4)))
                return false;
 
-       if (unlikely(!(flags & RXWBFLAG_MF) &&
-       (flags & RXWBFLAG_TCPON) && !(flags & RXWBFLAG_TCPCS))) {
-               msg_rx_err(jme, "TCP Checksum error.\n");
-               goto out_sumerr;
+       if (unlikely((flags & (RXWBFLAG_MF | RXWBFLAG_TCPON | RXWBFLAG_TCPCS))
+                       == RXWBFLAG_TCPON)) {
+               if (flags & RXWBFLAG_IPV4)
+                       msg_rx_err(jme, "TCP Checksum error\n");
+               return false;
        }
 
-       if (unlikely(!(flags & RXWBFLAG_MF) &&
-       (flags & RXWBFLAG_UDPON) && !(flags & RXWBFLAG_UDPCS))) {
-               msg_rx_err(jme, "UDP Checksum error.\n");
-               goto out_sumerr;
+       if (unlikely((flags & (RXWBFLAG_MF | RXWBFLAG_UDPON | RXWBFLAG_UDPCS))
+                       == RXWBFLAG_UDPON)) {
+               if (flags & RXWBFLAG_IPV4)
+                       msg_rx_err(jme, "UDP Checksum error.\n");
+               return false;
        }
 
-       if (unlikely((flags & RXWBFLAG_IPV4) && !(flags & RXWBFLAG_IPCS))) {
+       if (unlikely((flags & (RXWBFLAG_IPV4 | RXWBFLAG_IPCS))
+                       == RXWBFLAG_IPV4)) {
                msg_rx_err(jme, "IPv4 Checksum error.\n");
-               goto out_sumerr;
+               return false;
        }
 
        return true;
-
-out_sumerr:
-       return false;
 }
 
 static void
@@ -956,13 +980,14 @@ jme_process_receive(struct jme_adapter *jme, int limit)
                goto out_inc;
 
        i = atomic_read(&rxring->next_to_clean);
-       while (limit-- > 0) {
+       while (limit > 0) {
                rxdesc = rxring->desc;
                rxdesc += i;
 
                if ((rxdesc->descwb.flags & cpu_to_le16(RXWBFLAG_OWN)) ||
                !(rxdesc->descwb.desccnt & RXWBDCNT_WBCPL))
                        goto out;
+               --limit;
 
                desccnt = rxdesc->descwb.desccnt & RXWBDCNT_DCNT;
 
@@ -1295,7 +1320,7 @@ jme_rx_empty_tasklet(unsigned long arg)
 static void
 jme_wake_queue_if_stopped(struct jme_adapter *jme)
 {
-       struct jme_ring *txring = jme->txring;
+       struct jme_ring *txring = &(jme->txring[0]);
 
        smp_wmb();
        if (unlikely(netif_queue_stopped(jme->dev) &&
@@ -1482,12 +1507,7 @@ jme_msi(int irq, void *dev_id)
        struct jme_adapter *jme = netdev_priv(netdev);
        u32 intrstat;
 
-       pci_dma_sync_single_for_cpu(jme->pdev,
-                                   jme->shadow_dma,
-                                   sizeof(u32) * SHADOW_REG_NR,
-                                   PCI_DMA_FROMDEVICE);
-       intrstat = jme->shadow_regs[SHADOW_IEVE];
-       jme->shadow_regs[SHADOW_IEVE] = 0;
+       intrstat = jread32(jme, JME_IEVE);
 
        jme_intr_msi(jme, intrstat);
 
@@ -1565,6 +1585,7 @@ jme_open(struct net_device *netdev)
        jme_clear_pm(jme);
        JME_NAPI_ENABLE(jme);
 
+       tasklet_enable(&jme->linkch_task);
        tasklet_enable(&jme->txclean_task);
        tasklet_hi_enable(&jme->rxclean_task);
        tasklet_hi_enable(&jme->rxempty_task);
@@ -1573,7 +1594,6 @@ jme_open(struct net_device *netdev)
        if (rc)
                goto err_out;
 
-       jme_enable_shadow(jme);
        jme_start_irq(jme);
 
        if (test_bit(JME_FLAG_SSET, &jme->flags))
@@ -1641,15 +1661,14 @@ jme_close(struct net_device *netdev)
        netif_carrier_off(netdev);
 
        jme_stop_irq(jme);
-       jme_disable_shadow(jme);
        jme_free_irq(jme);
 
        JME_NAPI_DISABLE(jme);
 
-       tasklet_kill(&jme->linkch_task);
-       tasklet_kill(&jme->txclean_task);
-       tasklet_kill(&jme->rxclean_task);
-       tasklet_kill(&jme->rxempty_task);
+       tasklet_disable(&jme->linkch_task);
+       tasklet_disable(&jme->txclean_task);
+       tasklet_disable(&jme->rxclean_task);
+       tasklet_disable(&jme->rxempty_task);
 
        jme_reset_ghc_speed(jme);
        jme_disable_rx_engine(jme);
@@ -1667,7 +1686,7 @@ static int
 jme_alloc_txdesc(struct jme_adapter *jme,
                        struct sk_buff *skb)
 {
-       struct jme_ring *txring = jme->txring;
+       struct jme_ring *txring = &(jme->txring[0]);
        int idx, nr_alloc, mask = jme->tx_ring_mask;
 
        idx = txring->next_to_use;
@@ -1721,7 +1740,7 @@ jme_fill_tx_map(struct pci_dev *pdev,
 static void
 jme_map_tx_skb(struct jme_adapter *jme, struct sk_buff *skb, int idx)
 {
-       struct jme_ring *txring = jme->txring;
+       struct jme_ring *txring = &(jme->txring[0]);
        struct txdesc *txdesc = txring->desc, *ctxdesc;
        struct jme_buffer_info *txbi = txring->bufinf, *ctxbi;
        u8 hidma = jme->dev->features & NETIF_F_HIGHDMA;
@@ -1834,7 +1853,7 @@ jme_tx_vlan(struct sk_buff *skb, __le16 *vlan, u8 *flags)
 static int
 jme_fill_tx_desc(struct jme_adapter *jme, struct sk_buff *skb, int idx)
 {
-       struct jme_ring *txring = jme->txring;
+       struct jme_ring *txring = &(jme->txring[0]);
        struct txdesc *txdesc;
        struct jme_buffer_info *txbi;
        u8 flags;
@@ -1882,7 +1901,7 @@ jme_fill_tx_desc(struct jme_adapter *jme, struct sk_buff *skb, int idx)
 static void
 jme_stop_queue_if_full(struct jme_adapter *jme)
 {
-       struct jme_ring *txring = jme->txring;
+       struct jme_ring *txring = &(jme->txring[0]);
        struct jme_buffer_info *txbi = txring->bufinf;
        int idx = atomic_read(&txring->next_to_clean);
 
@@ -1938,7 +1957,6 @@ jme_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *netdev)
                                TXCS_SELECT_QUEUE0 |
                                TXCS_QUEUE0S |
                                TXCS_ENABLE);
-       netdev->trans_start = jiffies;
 
        tx_dbg(jme, "xmit: %d+%d@%lu\n", idx,
                        skb_shinfo(skb)->nr_frags + 2,
@@ -2590,17 +2608,17 @@ static int
 jme_pci_dma64(struct pci_dev *pdev)
 {
        if (pdev->device == PCI_DEVICE_ID_JMICRON_JMC250 &&
-           !pci_set_dma_mask(pdev, DMA_64BIT_MASK))
-               if (!pci_set_consistent_dma_mask(pdev, DMA_64BIT_MASK))
+           !pci_set_dma_mask(pdev, DMA_BIT_MASK(64)))
+               if (!pci_set_consistent_dma_mask(pdev, DMA_BIT_MASK(64)))
                        return 1;
 
        if (pdev->device == PCI_DEVICE_ID_JMICRON_JMC250 &&
-           !pci_set_dma_mask(pdev, DMA_40BIT_MASK))
-               if (!pci_set_consistent_dma_mask(pdev, DMA_40BIT_MASK))
+           !pci_set_dma_mask(pdev, DMA_BIT_MASK(40)))
+               if (!pci_set_consistent_dma_mask(pdev, DMA_BIT_MASK(40)))
                        return 1;
 
-       if (!pci_set_dma_mask(pdev, DMA_32BIT_MASK))
-               if (!pci_set_consistent_dma_mask(pdev, DMA_32BIT_MASK))
+       if (!pci_set_dma_mask(pdev, DMA_BIT_MASK(32)))
+               if (!pci_set_consistent_dma_mask(pdev, DMA_BIT_MASK(32)))
                        return 0;
 
        return -1;
@@ -2725,14 +2743,6 @@ jme_init_one(struct pci_dev *pdev,
                rc = -ENOMEM;
                goto err_out_free_netdev;
        }
-       jme->shadow_regs = pci_alloc_consistent(pdev,
-                                               sizeof(u32) * SHADOW_REG_NR,
-                                               &(jme->shadow_dma));
-       if (!(jme->shadow_regs)) {
-               jeprintk(pdev, "Allocating shadow register mapping error.\n");
-               rc = -ENOMEM;
-               goto err_out_unmap;
-       }
 
        if (no_pseudohp) {
                apmc = jread32(jme, JME_APMC) & ~JME_APMC_PSEUDO_HP_EN;
@@ -2768,6 +2778,7 @@ jme_init_one(struct pci_dev *pdev,
        tasklet_init(&jme->rxempty_task,
                     &jme_rx_empty_tasklet,
                     (unsigned long) jme);
+       tasklet_disable_nosync(&jme->linkch_task);
        tasklet_disable_nosync(&jme->txclean_task);
        tasklet_disable_nosync(&jme->rxclean_task);
        tasklet_disable_nosync(&jme->rxempty_task);
@@ -2817,7 +2828,7 @@ jme_init_one(struct pci_dev *pdev,
                if (!jme->mii_if.phy_id) {
                        rc = -EIO;
                        jeprintk(pdev, "Can not find phy_id.\n");
-                        goto err_out_free_shadow;
+                        goto err_out_unmap;
                }
 
                jme->reg_ghc |= GHC_LINK_POLL;
@@ -2846,7 +2857,7 @@ jme_init_one(struct pci_dev *pdev,
        if (rc) {
                jeprintk(pdev,
                        "Reload eeprom for reading MAC Address error.\n");
-               goto err_out_free_shadow;
+               goto err_out_unmap;
        }
        jme_load_macaddr(netdev);
 
@@ -2862,7 +2873,7 @@ jme_init_one(struct pci_dev *pdev,
        rc = register_netdev(netdev);
        if (rc) {
                jeprintk(pdev, "Cannot register net device.\n");
-               goto err_out_free_shadow;
+               goto err_out_unmap;
        }
 
        msg_probe(jme, "%s%s ver:%x rev:%x macaddr:%pM\n",
@@ -2876,11 +2887,6 @@ jme_init_one(struct pci_dev *pdev,
 
        return 0;
 
-err_out_free_shadow:
-       pci_free_consistent(pdev,
-                           sizeof(u32) * SHADOW_REG_NR,
-                           jme->shadow_regs,
-                           jme->shadow_dma);
 err_out_unmap:
        iounmap(jme->regs);
 err_out_free_netdev:
@@ -2901,10 +2907,6 @@ jme_remove_one(struct pci_dev *pdev)
        struct jme_adapter *jme = netdev_priv(netdev);
 
        unregister_netdev(netdev);
-       pci_free_consistent(pdev,
-                           sizeof(u32) * SHADOW_REG_NR,
-                           jme->shadow_regs,
-                           jme->shadow_dma);
        iounmap(jme->regs);
        pci_set_drvdata(pdev, NULL);
        free_netdev(netdev);
@@ -2930,8 +2932,6 @@ jme_suspend(struct pci_dev *pdev, pm_message_t state)
        tasklet_disable(&jme->rxclean_task);
        tasklet_disable(&jme->rxempty_task);
 
-       jme_disable_shadow(jme);
-
        if (netif_carrier_ok(netdev)) {
                if (test_bit(JME_FLAG_POLL, &jme->flags))
                        jme_polling_mode(jme);
@@ -2983,7 +2983,6 @@ jme_resume(struct pci_dev *pdev)
        else
                jme_reset_phy_processor(jme);
 
-       jme_enable_shadow(jme);
        jme_start_irq(jme);
        netif_device_attach(netdev);
 
diff --git a/jme.h b/jme.h
index 0996a069ac7b57aedf1b38daae8ee8a7f81264d5..251abed3817e4332b07363fddd5c8a02aee31b2f 100644 (file)
--- a/jme.h
+++ b/jme.h
@@ -25,7 +25,7 @@
 #define __JME_H_INCLUDED__
 
 #define DRV_NAME       "jme"
-#define DRV_VERSION    "1.0.4"
+#define DRV_VERSION    "1.0.5"
 #define PFX            DRV_NAME ": "
 
 #define PCI_DEVICE_ID_JMICRON_JMC250   0x0250
@@ -247,7 +247,7 @@ enum jme_txdesc_flags_bits {
 };
 
 #define TXDESC_MSS_SHIFT       2
-enum jme_rxdescwb_flags_bits {
+enum jme_txwbdesc_flags_bits {
        TXWBFLAG_OWN    = 0x80,
        TXWBFLAG_INT    = 0x40,
        TXWBFLAG_TMOUT  = 0x20,
@@ -372,7 +372,6 @@ struct jme_buffer_info {
 /*
  * The structure holding buffer information and ring descriptors all together.
  */
-#define MAX_RING_DESC_NR       1024
 struct jme_ring {
        void *alloc;            /* pointer to allocated memory */
        void *desc;             /* pointer to ring memory  */
@@ -380,7 +379,7 @@ struct jme_ring {
        dma_addr_t dma;         /* phys address for ring dma */
 
        /* Buffer information corresponding to each descriptor */
-       struct jme_buffer_info bufinf[MAX_RING_DESC_NR];
+       struct jme_buffer_info *bufinf;
 
        int next_to_use;
        atomic_t next_to_clean;
@@ -411,13 +410,10 @@ struct jme_ring {
 /*
  * Jmac Adapter Private data
  */
-#define SHADOW_REG_NR 8
 struct jme_adapter {
        struct pci_dev          *pdev;
        struct net_device       *dev;
        void __iomem            *regs;
-       dma_addr_t              shadow_dma;
-       u32                     *shadow_regs;
        struct mii_if_info      mii_if;
        struct jme_ring         rxring[RX_RING_NR];
        struct jme_ring         txring[TX_RING_NR];
@@ -464,10 +460,6 @@ struct jme_adapter {
        DECLARE_NET_DEVICE_STATS
 };
 
-enum shadow_reg_val {
-       SHADOW_IEVE = 0,
-};
-
 enum jme_flags_bits {
        JME_FLAG_MSI            = 1,
        JME_FLAG_SSET           = 2,
@@ -1103,13 +1095,6 @@ enum jme_chipmode_shifts {
        CM_CHIPREV_SHIFT        = 8,
 };
 
-/*
- * Shadow base address register bits
- */
-enum jme_shadow_base_address_bits {
-       SHBA_POSTEN     = 0x1,
-};
-
 /*
  * Aggressive Power Mode Control
  */