Import jme 0.9c source jme-0.9c
authorGuo-Fu Tseng <cooldavid@cooldavid.org>
Tue, 3 Aug 2010 08:55:51 +0000 (16:55 +0800)
committerGuo-Fu Tseng <cooldavid@cooldavid.org>
Tue, 3 Aug 2010 08:55:51 +0000 (16:55 +0800)
jme.c
jme.h

diff --git a/jme.c b/jme.c
index ac6fc1ced2a60ea8aed02a15804aad5f0a35eea5..612a0585240201ed719add5d8cfe3ca27ef5f846 100644 (file)
--- a/jme.c
+++ b/jme.c
@@ -58,8 +58,9 @@ static int
 jme_mdio_read(struct net_device *netdev, int phy, int reg)
 {
        struct jme_adapter *jme = netdev_priv(netdev);
-       int i, val;
+       int i, val, again = (reg == MII_BMSR)?1:0;
 
+read_again:
         jwrite32(jme, JME_SMI, SMI_OP_REQ |
                                smi_phy_addr(phy) |
                                smi_reg_addr(reg));
@@ -77,6 +78,9 @@ jme_mdio_read(struct net_device *netdev, int phy, int reg)
                return 0;
         }
 
+       if(again--)
+               goto read_again;
+
        return ((val & SMI_DATA_MASK) >> SMI_DATA_SHIFT);
 }
 
@@ -205,7 +209,7 @@ jme_reload_eeprom(struct jme_adapter *jme)
                jwrite32(jme, JME_SMBCSR, val);
                mdelay(12);
 
-               for (i = JME_SMB_TIMEOUT; i > 0; --i)
+               for (i = JME_EEPROM_RELOAD_TIMEOUT; i > 0; --i)
                {
                        mdelay(1);
                        if ((jread32(jme, JME_SMBCSR) & SMBCSR_RELOAD) == 0)
@@ -213,12 +217,10 @@ jme_reload_eeprom(struct jme_adapter *jme)
                }
 
                if(i == 0) {
-                       jeprintk(jme->dev->name, "eeprom reload timeout\n");
+                       jeprintk("jme", "eeprom reload timeout\n");
                        return -EIO;
                }
        }
-       else
-               return -EIO;
 
        return 0;
 }
@@ -1885,13 +1887,13 @@ jme_set_macaddr(struct net_device *netdev, void *p)
        spin_lock(&jme->macaddr_lock);
        memcpy(netdev->dev_addr, addr->sa_data, netdev->addr_len);
 
-       val = addr->sa_data[3] << 24 |
-             addr->sa_data[2] << 16 |
-             addr->sa_data[1] <<  8 |
-             addr->sa_data[0];
+       val = (addr->sa_data[3] & 0xff) << 24 |
+             (addr->sa_data[2] & 0xff) << 16 |
+             (addr->sa_data[1] & 0xff) <<  8 |
+             (addr->sa_data[0] & 0xff);
        jwrite32(jme, JME_RXUMA_LO, val);
-       val = addr->sa_data[5] << 8 |
-             addr->sa_data[4];
+       val = (addr->sa_data[5] & 0xff) << 8 |
+             (addr->sa_data[4] & 0xff);
        jwrite32(jme, JME_RXUMA_HI, val);
        spin_unlock(&jme->macaddr_lock);
 
@@ -2018,7 +2020,7 @@ jme_get_drvinfo(struct net_device *netdev,
 static int
 jme_get_regs_len(struct net_device *netdev)
 {
-       return 0x400;
+       return JME_REG_LEN; 
 }
 
 static void
@@ -2028,7 +2030,16 @@ mmapio_memcpy(struct jme_adapter *jme, __u32 *p, __u32 reg, int len)
 
        for(i = 0 ; i < len ; i += 4)
                p[i >> 2] = jread32(jme, reg + i);
+}
 
+static void
+mdio_memcpy(struct jme_adapter *jme, __u32 *p, int reg_nr)
+{
+       int i;
+       __u16 *p16 = (__u16*)p;
+
+       for(i = 0 ; i < reg_nr ; ++i)
+               p16[i] = jme_mdio_read(jme->dev, jme->mii_if.phy_id, i);
 }
 
 static void
@@ -2037,7 +2048,7 @@ jme_get_regs(struct net_device *netdev, struct ethtool_regs *regs, void *p)
         struct jme_adapter *jme = netdev_priv(netdev);
        __u32 *p32 = (__u32*)p;
 
-       memset(p, 0, 0x400);
+       memset(p, 0xFF, JME_REG_LEN);
 
        regs->version = 1;
        mmapio_memcpy(jme, p32, JME_MAC, JME_MAC_LEN);
@@ -2051,6 +2062,8 @@ jme_get_regs(struct net_device *netdev, struct ethtool_regs *regs, void *p)
        p32 += 0x100 >> 2;
        mmapio_memcpy(jme, p32, JME_RSS, JME_RSS_LEN);
 
+       p32 += 0x100 >> 2;
+       mdio_memcpy(jme, p32, JME_PHY_REG_NR);
 }
 
 static int
@@ -2354,6 +2367,124 @@ jme_nway_reset(struct net_device *netdev)
        return 0;
 }
 
+static __u8
+jme_smb_read(struct jme_adapter *jme, unsigned int addr)
+{
+       __u32 val;
+       int to;
+
+       val = jread32(jme, JME_SMBCSR);
+       to = JME_SMB_BUSY_TIMEOUT;
+       while((val & SMBCSR_BUSY) && --to) {
+               msleep(1);
+               val = jread32(jme, JME_SMBCSR);
+       }
+       if(!to) {
+               jeprintk(jme->dev->name, "SMB Bus Busy.\n");
+               return 0xFF;
+       }
+
+       jwrite32(jme, JME_SMBINTF,
+               ((addr << SMBINTF_HWADDR_SHIFT) & SMBINTF_HWADDR) |
+               SMBINTF_HWRWN_READ |
+               SMBINTF_HWCMD);
+
+       val = jread32(jme, JME_SMBINTF);
+       to = JME_SMB_BUSY_TIMEOUT;
+       while((val & SMBINTF_HWCMD) && --to) {
+               msleep(1);
+               val = jread32(jme, JME_SMBINTF);
+       }
+       if(!to) {
+               jeprintk(jme->dev->name, "SMB Bus Busy.\n");
+               return 0xFF;
+       }
+
+       return (val & SMBINTF_HWDATR) >> SMBINTF_HWDATR_SHIFT;
+}
+
+static void
+jme_smb_write(struct jme_adapter *jme, unsigned int addr, __u8 data)
+{
+       __u32 val;
+       int to;
+
+       val = jread32(jme, JME_SMBCSR);
+       to = JME_SMB_BUSY_TIMEOUT;
+       while((val & SMBCSR_BUSY) && --to) {
+               msleep(1);
+               val = jread32(jme, JME_SMBCSR);
+       }
+       if(!to) {
+               jeprintk(jme->dev->name, "SMB Bus Busy.\n");
+               return;
+       }
+
+       jwrite32(jme, JME_SMBINTF,
+               ((data << SMBINTF_HWDATW_SHIFT) & SMBINTF_HWDATW) |
+               ((addr << SMBINTF_HWADDR_SHIFT) & SMBINTF_HWADDR) |
+               SMBINTF_HWRWN_WRITE |
+               SMBINTF_HWCMD);
+
+       val = jread32(jme, JME_SMBINTF);
+       to = JME_SMB_BUSY_TIMEOUT;
+       while((val & SMBINTF_HWCMD) && --to) {
+               msleep(1);
+               val = jread32(jme, JME_SMBINTF);
+       }
+       if(!to) {
+               jeprintk(jme->dev->name, "SMB Bus Busy.\n");
+               return;
+       }
+
+       mdelay(2);
+}
+
+static int
+jme_get_eeprom_len(struct net_device *netdev)
+{
+        struct jme_adapter *jme = netdev_priv(netdev);
+       __u32 val;
+       val = jread32(jme, JME_SMBCSR);
+       return (val & SMBCSR_EEPROMD)?JME_SMB_LEN:0;
+}
+
+static int
+jme_get_eeprom(struct net_device *netdev,
+               struct ethtool_eeprom *eeprom, u8 *data)
+{
+        struct jme_adapter *jme = netdev_priv(netdev);
+       int i, offset = eeprom->offset, len = eeprom->len;
+
+       /*
+        * ethtool will check boundary for us
+        */
+       eeprom->magic = JME_EEPROM_MAGIC;
+       for(i = 0 ; i < len ; ++i)
+               data[i] = jme_smb_read(jme, i + offset);
+
+       return 0;
+}
+
+static int
+jme_set_eeprom(struct net_device *netdev,
+               struct ethtool_eeprom *eeprom, u8 *data)
+{
+        struct jme_adapter *jme = netdev_priv(netdev);
+       int i, offset = eeprom->offset, len = eeprom->len;
+
+       if (eeprom->magic != JME_EEPROM_MAGIC)
+               return -EINVAL;
+
+       /*
+        * ethtool will check boundary for us
+        */
+       for(i = 0 ; i < len ; ++i)
+               jme_smb_write(jme, i + offset, data[i]);
+
+       return 0;
+}
+
 static const struct ethtool_ops jme_ethtool_ops = {
         .get_drvinfo            = jme_get_drvinfo,
        .get_regs_len           = jme_get_regs_len,
@@ -2373,6 +2504,9 @@ static const struct ethtool_ops jme_ethtool_ops = {
        .set_tso                = jme_set_tso,
        .set_sg                 = ethtool_op_set_sg,
        .nway_reset             = jme_nway_reset,
+       .get_eeprom_len         = jme_get_eeprom_len,
+       .get_eeprom             = jme_get_eeprom,
+       .set_eeprom             = jme_set_eeprom,
 };
 
 static int
diff --git a/jme.h b/jme.h
index 953b1dca0ed2fe790e1c842232bec35361c2fc52..57a270bb57e1c8d86793833effd1b2311c8ac7fd 100644 (file)
--- a/jme.h
+++ b/jme.h
@@ -24,7 +24,7 @@
 #include <linux/version.h>
 
 #define DRV_NAME       "jme"
-#define DRV_VERSION    "0.9b"
+#define DRV_VERSION    "0.9c"
 #define PFX DRV_NAME   ": "
 
 #ifdef DEBUG
@@ -447,6 +447,7 @@ enum jme_flags_bits {
 };
 #define WAIT_TASKLET_TIMEOUT   500 /* 500 ms */
 #define TX_TIMEOUT             (5*HZ)
+#define JME_REG_LEN            0x500
 
 #if LINUX_VERSION_CODE <= KERNEL_VERSION(2,6,23)
 __always_inline static struct jme_adapter*
@@ -514,6 +515,7 @@ enum jme_iomap_regs {
        JME_PHY_CS      = JME_PHY | 0x28, /* PHY Ctrl and Status Register */
        JME_PHY_LINK    = JME_PHY | 0x30, /* PHY Link Status Register */
        JME_SMBCSR      = JME_PHY | 0x40, /* SMB Control and Status */
+       JME_SMBINTF     = JME_PHY | 0x44, /* SMB Interface */
 
 
        JME_TMCSR       = JME_MISC| 0x00, /* Timer Control/Status Register */
@@ -773,6 +775,7 @@ __always_inline __u32 smi_phy_addr(int x)
         return (((x) << SMI_PHY_ADDR_SHIFT) & SMI_PHY_ADDR_MASK);
 }
 #define JME_PHY_TIMEOUT 1000 /* 1000 msec */
+#define JME_PHY_REG_NR 32
 
 /*
  * Global Host Control
@@ -842,8 +845,33 @@ enum jme_smbcsr_bit_mask {
        SMBCSR_CNACK    = 0x00020000,
        SMBCSR_RELOAD   = 0x00010000,
        SMBCSR_EEPROMD  = 0x00000020,
+       SMBCSR_INITDONE = 0x00000010,
+       SMBCSR_BUSY     = 0x0000000F,
 };
-#define JME_SMB_TIMEOUT 10 /* 10 msec */
+enum jme_smbintf_bit_mask {
+       SMBINTF_HWDATR  = 0xFF000000,
+       SMBINTF_HWDATW  = 0x00FF0000,
+       SMBINTF_HWADDR  = 0x0000FF00,
+       SMBINTF_HWRWN   = 0x00000020,
+       SMBINTF_HWCMD   = 0x00000010,
+       SMBINTF_FASTM   = 0x00000008,
+       SMBINTF_GPIOSCL = 0x00000004,
+       SMBINTF_GPIOSDA = 0x00000002,
+       SMBINTF_GPIOEN  = 0x00000001,
+};
+enum jme_smbintf_vals {
+       SMBINTF_HWRWN_READ      = 0x00000020,
+       SMBINTF_HWRWN_WRITE     = 0x00000000,
+};
+enum jme_smbintf_shifts {
+       SMBINTF_HWDATR_SHIFT    = 24,
+       SMBINTF_HWDATW_SHIFT    = 16,
+       SMBINTF_HWADDR_SHIFT    = 8,
+};
+#define JME_EEPROM_RELOAD_TIMEOUT 2000 /* 2000 msec */
+#define JME_SMB_BUSY_TIMEOUT 20 /* 20 msec */
+#define JME_SMB_LEN 256
+#define JME_EEPROM_MAGIC 0x250
 
 /*
  * Timer Control/Status Register